Brno odešle Správě železnic připomínky ke studii proveditelnosti vysokorychlostní tratě z Prahy do Břeclavi

  • 30. září 2020
Správa železnic zadala zpracování studie proveditelnosti k projektu výstavby vysokorychlostní tratě z Prahy do Břeclavi. Ta by měla vést přes Brno a z tohoto důvodu město uplatní připomínky k poslednímu výstupu této studie. Na jejich znění se dnes shodli radní.

„Město Brno vnímá projekt výstavby vysokorychlostních tratí pozitivně. Díky modernizaci stávajících železnic a uzlů a výstavbě nových tratí se navýší počet spojů a ty se zrychlí. Důsledkem bude zkrácení doby, po kterou budou lidé cestovat, což je předpokladem pro zkvalitnění a zvýšení dostupnosti města a jeho metropolitní oblasti. Preference veřejné hromadné dopravy je pro rozvoj Brna a jeho okolí důležitá. Město bude nadále požadovat, aby všechny vlaky zastavovaly na novém hlavním nádraží,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Rada města Brna dnes projednala připomínky k poslednímu dílčímu výstupu zpracovávané studie proveditelnosti vysokorychlostní tratě Praha–Brno–Břeclav. Tyto připomínky navazují na již dříve uplatněné z roku 2019. „Prioritami města je v blízké době přestavba železničního uzlu Brno (ŽUB) ve schválené variantě, modernizace tratě Brno–Přerov a již realizovaná elektrizace tratě Brno – Zastávka u Brna.
V případě silniční infrastruktury to je především výstavba velkého městského okruhu a zkapacitnění dálnice D1 v okolí města. Realizace těchto staveb je předpokladem pro výstavbu další dopravní infrastruktury, a to včetně vysokorychlostních tratí a jejich napojení do železničního uzlu Brno,“
přiblížil radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

Město však zcela zásadně nesouhlasí s realizací navržené stavby tzv. bypassu, tedy obchvatu ŽUB s délkou cca 10 km na území Brna. Důvodem je nízká míra prověřenosti této tratě a případné zásahy do území města i přírody. „Dále nesouhlasíme s výstavbou terminálu na Vídeňské, a to z důvodu možného přetížení dopravy v této lokalitě. Dalšími podmínkami pro stavbu vysokorychlostní tratě jsou zajištění opatření proti šíření hluku a vibrací, zachování stávajících vazeb v území, jako jsou např. cyklostezky, a vhodné využití krajinných
a přírodě blízkých opatření. Neméně důležitá bude komunikace Správy železnic s veřejností, která by měla být s plány seznámena,“
dodal Filip Chvátal.

V souvislosti s výše zmíněným město Brno souhlasí se závěry vyhodnocení studie proveditelnosti, kde jsou mezi předpoklady pro efektivní funkci navržené vysokorychlostní tratě uvedeny modernizovaný železniční uzel Brno a trať Brno–Přerov ve variantě M2.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy