Brno bude mít nová pravidla pro regulaci zeleně

  • 17. prosince 2020
Vytvořit kvalitnější regulaci zeleně na území města Brna a zdůraznit roli takzvané modrozelené infrastruktury v návrhu nového územního plánu je cílem spolupráce, na níž se v polovině prosince město Brno dohodlo s advokátní kanceláří Frank Bold Advokáti. První část prací zahrnující mimo jiné jednání s experty a zástupci spolků a neziskových organizací probíhala už letos a podle nově uzavřené rámcové dohody bude šířeji pokračovat také v příštích dvou letech.

Naším cílem je, aby se Brno mohlo do budoucna rozvíjet způsobem, který neohrozí kvalitu života ve městě. Naopak ji chceme zlepšovat. Ať už je to zvyšováním podílu veřejně přístupné zeleně či revitalizací opuštěných a zdevastovaných továrních areálů, tak také implementací moderní modrozelené infrastruktury v rámci nové výstavby, jako jsou zelené střechy, jímání dešťových vod, úspory energií či rozvoj komunitních zahrad,” uvedl radní pro územní plánování a rozvoj města Brna Filip Chvátal.

Chceme Brnu pomoci vytvořit kvalitní regulativ zeleně a jeho odůvodnění v návrhu nového územního plánu tak, aby se ve městě zeleň a vodní plochy plánovaly chytře a skutečně sloužily svému účelu,“ uvedl Jiří Nezhyba z Frank Bold Advokáti, kteří se dlouhodobě zaměřují na projekty spojené s udržitelným stavitelstvím.

Nově navrhované regulativy zeleně by měly být formulované jednoznačně. Jejich cílem je zajištění určité kvality zeleně na území města Brna včetně požadavku na minimální plošné zastoupení zeleně v plochách s rozdílným způsobem využití. Současně by regulativy měly být jednoduše aplikovatelné. Možné výjimky z požadavku na minimální zastoupení zeleně by měly být jednoznačné a co možná nejužší, aby nedošlo k vyprázdnění regulativů,” doplnil Petr Bouda z Frank Bold Advokáti.

Už v průběhu listopadu se odehrála dvě jednání s experty ohledně možných variant řešení zeleně včetně ploch zahrádek a jejich odůvodnění. Do pracovních setkání zaštítěných Národní sítí Zdravých měst se zapojili například zástupci Architects for Future, Nadace Partnerství, České rady pro šetrné budovy, ČVUT nebo Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy a dalších odborných organizací včetně zástupců Odboru územního plánování MMB a Kanceláře architekta města Brna. Získané podněty včetně zkušeností z jiných měst nejen v Česku byly poté využity při úpravě regulativů a jejich odůvodnění.

Připravovaný územní plán by měl jasně ukotvit pojmy zeleně a modrozelené infrastruktury tak, aby mohly sloužit jak pro rekreaci nebo relaxaci, tak k pozitivnímu ovlivňování mikroklimatu nebo zachytávání srážkové vody. Počítá se také s návrhy kompenzací zeleně na budovách nebo jinými prvky udržitelného stavitelství. 

Proběhly také dílčí konzultace se zástupci veřejnosti, kteří podali námitky či připomínky k návrhu územního plánu města Brna – například se zástupci brněnských organizací Českého zahrádkářského svazu nebo s Nesehnutím coby neziskovou organizací zabývající se životním prostředím. Cílem bylo ověřit, jestli a do jaké míry nově navrhované regulativy zeleně odpovídají na podané námitky či připomínky. Dílčím výsledkem jednání je také vytvoření pracovní skupiny, která bude dále jednat o plochách zahrádek.

Frank Bold Advokáti budou Brnu poskytovat konkrétně právní služby spojené s formulací výroku (zahrnujícího i regulativy zeleně) a odůvodnění textové části územního plánu a dále služby spojené s vyhodnocením podaných námitek a připomínek. Budou také Brno v těchto tématech případně obhajovat u soudů.

„Intenzivně se věnujeme územnímu plánování již celou řadu let. Věříme, že i díky naší expertíze bude nový územní plán velkým přínosem pro kvalitu života v Brně, životní prostředí a udržitelný rozvoj města jako takového. Brno má předpoklady stát se inspirací pro ostatní města v České republice,” uvedl ředitel Frank Bold Advokáti Pavel Franc.

Kontaktní osoba: Jiří Nezhyba: 775 154 073, jiri.nezhyba@fbadvokati.cz.

Nejnovější tiskové zprávy